Sony & Cher

Songs:
I Got You Babe

1961.JPG (22046 bytes)